Добре дошли в Almart.bg | Онлайн магазин за кафе
 
(0 продукта) - 0,00 лв.

Нямате добавени продукти в количката.

 

Общи условия

Настоящите общи условия са валидни и приложими за всички клиенти (физически и юридически лица) на Алмарт Трейд ООД, включително и не само на потребителите на Електронния магазин www.almart.bg (наричани за краткост – Алмарт.бг).

I. Общи положения

 1. Общите условия се прилагат за всички сделки между Алмарт.бг и негови клиенти по повод на предлагани стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.
 2. Общите условия действат, считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от Алмарт.бг; б) заявяване на стока/услуга от Клиента; в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите. 
 3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

II. Оферти и поръчки

 1. Офертите на Алмарт.бг са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Алмарт.бг, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Алмарт.бг.
 2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Алмарт.бг, само ако:
  1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката, на обявения мобилен телефон за информация и поръчки (0896607777), емейл (owners@almart.bg), Интернет страницата www.almart.bg;
  2. е потвърдена от Алмарт.бг в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

III. Доставки

 1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Алмарт.бг поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Алмарт.бг има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.
 2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Алмарт.бг. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.
 3. Алмарт.бг извършва безплатна доставка до адреса на Клиента при следните прагове на стойност на поръчаната стока и район за доставка
  1. При стойност на поръчката над 30.00 (тридесет) лева с ДДС и доставка в района на София-град.
  2. При стойност на поръчката над 100.00 (сто) лева с ДДС и доставка в района на София-област
 4. Стойността на доставката при поръчка, която не отговаря на посочените в точка 2.1 условия се заплаща на стойност 6 (шест) лева с ДДС.
 5. Стойността на монтажните разходи при покупка на продукти, за които клиента желае инсталация от техническо лице ще бъде съобщавана на Клиента при всеки отделен случай.
 6. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, товарителница, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.
 7. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Алмарт.бг във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.
 8. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.
 9. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Алмарт.бг не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.
 10. Предлаганите от Алмарт.бг стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Алмарт.бг не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.
 11. Алмарт.бг не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Алмарт.бг). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Алмарт.бг разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.
 12. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Алмарт.бг допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.
 13. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Алмарт.бг.

IV . Цени и плащане

 1. Клиентът заплаща на Алмарт.бг стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Алмарт.бг може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Алмарт.бг или в съответния магазин. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката. 
 2. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

V . Рекламации

 1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Алмарт.бг регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.
 2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, Алмарт.бг регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.
 3. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.
 4. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва следното приложение: ЛИНК КЪМ РЕТЪРНС. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

VI . Отговорност

 1. Алмарт.бг отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.
 2. Алмарт.бг не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.
 3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, Алмарт.бг има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на Алмарт.бг всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.
 4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Алмарт.бг, освен ако същите не са изрично писмено признати от Алмарт.бг.

VI . Използване на сайта www.almart.bg

 1. Алмарт.бг ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от web сайта - www.almart.bg ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.
 2. Материалите (вкл. всичкият софтуер) и услугите в този Сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, вкл. търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на Алмарт.бг по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Алмарт.бг също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. Алмарт.бг може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Алмарт.бг не се ангажира да ги актуализира.
 3. Алмарт.бг, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други web сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо Алмарт.бг за възможността такива вреди да възникнат. в случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.
 4. Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права, които принадлежат на Magento, FreeBSD, CPAN, PERL, MySQL. Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, който включва Лицензионно споразумение, освен ако сте прочели и приели условията на Лицензионното споразумение. Копирането или разпространението на софтуера е забранено, освен предвидените случаи в съответното лицензионно споразумение.
 5. Алмарт.бг не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Алмарт.бг няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Алмарт.бг и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Алмарт.бг с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на Алмарт.бг. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България. 
 6. Алмарт.бг може, но не се задължава, да контролира или преглежда местата в този Сайт, където потребителите излъчват или изпращат съобщения или контактуват един с друг, в това число, но не само, бюлетини или потребителски блогове, както и съдържанието на такива съобщения. Алмарт.бг обаче не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения, независимо дали се налагат от законите за авторско право, или представляват клевета, конфиденциалност, нецензурен език и др. Алмарт.бг си запазва правото да премахва всякакви материали, които са неприлични, обидни или недопустими.
 7. Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Алмарт.бг не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Алмарт.бг не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск. 
 8. Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според приложимите закони и спазвайки следните упътвания:
  1. Може да сочи към съдържание на Алмарт.бг, но не и да го копира.
  2. Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Алмарт.бг
  3. Не трябва да посочва неявно, че Алмарт.бг налага или препоръчва него или продуктите му.
  4. Не трябва да представя погрешно отношенията си с Алмарт.бг
  5. Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Алмарт.бг
  6. Не трябва да използва логото на Алмарт.бг без разрешение от Алмарт.бг
  7. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи 
 9. Алмарт.бг, както и имената на продуктите на Алмарт.бг, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на Алмарт.бг. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели. 
 10. Общи бележки
 11. Алмарт.бг не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,

VII . Други разпоредби

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Алмарт.бг, като промените се обявяват в Интернет страницата - www.almart.bg. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Алмарт.бг. Клиентите на Алмарт.бг имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител във всеки свой магазин.
 2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.
 3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.